gbp-grebkow.pl GBP - Strona g?ówna

gbp-grebkow.pl
Title: GBP - Strona g?ówna
Keywords: biblioteka w Gr?bkowie, GBP Gr?bków, Gminna Biblioteka Bubliczna w Gr?bkowie
Description: ?
gbp-grebkow.pl is ranked 21614050 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,538. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. gbp-grebkow.pl has 43% seo score.

gbp-grebkow.pl Information

Website / Domain: gbp-grebkow.pl
Website IP Address: 212.227.247.28
Domain DNS Server: ns69.1and1.pl,ns70.1and1.pl

gbp-grebkow.pl Rank

Alexa Rank: 21614050
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

gbp-grebkow.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,538
Daily Revenue: $12
Monthly Revenue $373
Yearly Revenue: $4,538
Daily Unique Visitors 1,144
Monthly Unique Visitors: 34,320
Yearly Unique Visitors: 417,560

gbp-grebkow.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Thu, 18 Aug 2016 12:01:08 GMT
Server Apache

gbp-grebkow.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
biblioteka w Gr?bkowie 0 0.00%
GBP Gr?bków 0 0.00%
Gminna Biblioteka Bubliczna w Gr?bkowie 0 0.00%

gbp-grebkow.pl Traffic Sources Chart

gbp-grebkow.pl Similar Website

Domain Site Title

gbp-grebkow.pl Alexa Rank History Chart

gbp-grebkow.pl aleax

gbp-grebkow.pl Html To Plain Text

GBP - Strona g?ówna Strona g?ówna Historia biblioteki Galeria zdj?? Galeria na regale Nasza oferta Wykaz czasopism Ksi??ki polecane Regulaminy Dzia?alno?? Archiwum Linki Kontakt Gminna Biblioteka Publiczna w Gr?bkowie Gminna Biblioteka Publiczna w Gr?bkowie Uwaga konkurs !!! Sprawiedliwi w?ród Narodów ?wiata Nazywam si? Monika Dudkiewicz i jestem wnuczk? Heleny i Stanis?awa Urban zamieszka?ych przy obecnej ul. Wspólnej 42. Pragn? powiadomi? mieszkańców Gr?bkowa, ?e dn.6.07.2016 w Warszawie w Synagodze No?yków mia?a miejsce uroczysto?? nadania odznaczenia Sprawiedliwi W?ród Narodów ?wiata dwóm osobom - Helenie Jagodzińskiej ( pó?niej Urban) i Stanis?awowi Pachnikowi . Oboje urodzeni w Gr?bkowie .Helena ( 1910- 1986) jesieni? 1941 przyj??a do pomocy w gospodarstwie 16-letniego ?ydowskiego ch?opca Mosze Tuchendler . Przebywa? on u babci do wrze?nia 1942 , kiedy wszyscy ?ydzi otrzymali rozkaz zg?oszenia si? do najbli?szego getta pod kar? ?mierci . Stanis?aw Pachnik to syn najstarszej siostry babci , który wówczas pracowa? w urz?dzie gminy i na pro?b? Heleny wykrad? dla Mosze dokument to?samo?ci ju? nie?yj?cego Polaka. Oboje przekonali Mosze, ?e z tym dokumentem ma szans? na prze?ycie , poniewa? mówi? bardzo ?adnie po polsku i mia? blond w?osy. Przez ca?? noc uczy? si? z Helen? nowej to?samo?ci i modlitw katolickich. Nast?pnego poranka ch?opiec opu?ci? Gr?bków i nast?pnie dzi?ki swojej odwadze uda?o mu si? prze?y? czas wojny . Obecnie ma 93 lata i ?yje otoczony du?? rodzin?. Kl. V z PSP w Gr?bkowie z wizyt? w bibliotece Zobacz wi?cej zdj?? Konkurs czytelniczy - rozstrzygni?ty! Dobieg? końca konkurs czytelniczy organizowany od kilku lat w naszych placówkach w okresie roku szkolnego- od 1 wrze?nia 2015 do 1 czerwca 2016. Oto lista najlepszych czytelników: Czytelnicy GBP w Gr?bkowie: Bieniak Julia Bieniak Maja Borkowska Alicja Boruc Damian Boruc Dawid Brogowski Hubert Ciszewska Julia Czumaj Magda Dybowska Karolina Knap Wiktor Komorowska Oliwia Konarska Amelia Konarski Patryk Kosiorek Micha? Krasnod?bska Aleksandra Kulig Kinga Madziar Katarzyna Madziar Natalia Majewski Bart?omiej Milewska Weronika Milewski Dominik Milewski Konrad Milewski Mateusz Morawski B?a?ej Nykiel Jakub Nykiel Weronika Pachnik Dominika Pachnik Laura Pachnik Patrycja Pachnik Sara Patoka Aleksandra Piekarska Julia Przedszkole w Gr?bkowie Roguska Iga Roguska Olga Rybak Zuzanna Rybicka Patrycja Sasim Julia Siudek Damian Siudek Wiktoria Topolska Angelika Trojanowski Daniel Wiechowski B?a?ej Wi?ch Karol Wi?ch Oliwia Wójcik Katarzyna ?aboklicka Kinga Czytelnicy Fili w Kopciach: Dymek Jakub Gadomski Miko?aj M?odzianowska Lena M?odzianowski Julian Niewiatowski Krystian Ptaszyński Tomasz R?czka Maja Strzemińska Basia Strzemiński Maciek Zalewska Ma?gosia Rozstrzygni?cie konkursu plastycznego pt. "Chcemy ?y? bez na?ogów" W ramach profilaktyki GKRPA i GBP zorganizowa?a konkurs plastyczny pt. ?Chcemy ?y? bez na?ogów”. Do udzia?u w konkursie zaprosili?my dzieci i m?odzie? gimnazjaln? z terenu gminy. Celem konkursu by?o promowanie zdrowego stylu ?ycia i odpowiedzialno?ci za w?asne zdrowie, kszta?towanie asertywno?ci w sytuacjach ryzykownych oraz wzmacnianie pozytywnych zachowań jak równie? zmiana obiegowych przekonań na temat picia alkoholu, palenia papierosów i za?ywania ?rodków psychoaktywnych. Komisja konkursowa przyzna?a nagrody i wyró?nienia: Kategoria pierwsza: I miejsce - Roksana Pobikrowska ze Szko?y Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gr?bkowie II miejsce – Julia Sasim ze Szko?y Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gr?bkowie III miejsce – Maja Matusik ze Szko?y Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gr?bkowie Kategoria druga: I miejsce – Gabriela K?kol ze Szko?y Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gr?bkowie II miejsce – Maja Polkowska ze Szko?y Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gr?bkowie III miejsce – Zuzanna Wo?oncewicz ze Szko?y Podstawowej w Trzebuczy Kategoria trzecia: I miejsce – Kinga Madziar z Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw?a II w Gr?bkowie II miejsce – Katarzyna Pachnik z Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw?a II w Gr?bkowie Wyró?nienia otrzymali: Kinga Kulik – PSP w Trzebuczy Justyna Karczewska – PSP w Gr?bkowie Anna Niewiatowska – PSP w Gr?bkowie Natalia Karczmarczyk – PSP w Gr?bkowie Julia Topolska - PSP w Gr?bkowie Julia Sprzonczak – PSP w Kopciach Martyna Madziar - PSP w Trzebuczy Karolina Pobiedzińska - PSP w Gr?bkowie Magdalena Strupiechowska - PSP w Gr?bkowie Adam Grabarczyk - PSP w Kopciach Natalia Pawkak - PSP w Kopciach Daniel Filipiak - PSP w Kopciach Patrycja Grabarczyk - PSP w Kopciach Piotr Kowalczyk - PSP w Gr?bkowie Weronika Sawicka - PSP w Kopciach Agata Podniesińska PSP w Kopciach Bartek Zalewski PSP w Kopciach Jolanta Nami?ta PSP w Gr?bkowie Sara Pachnik PSP w Gr?bkowie Paulina ?o??dowska PSP w Gr?bkowie Gabriela Trojanowska PSP w Gr?bkowie Marta Polkowska PSP w Gr?bkowie Anusz Tarchanian PSP w Gr?bkowie Weronika Skibniewska PSP w Gr?bkowie Bartosz Kaliszczyk PSP w Gr?bkowie Adrian Mierzejewski PSP w Gr?bkowie Pawe? Boruc PSP w Gr?bkowie Adrian Urban PSP w Gr?bkowie Oliwia Wi?ch PSP w Gr?bkowie Grzegorz Sawicki PSP w Gr?bkowie Kacper ?o??dowski PSP w Gr?bkowie Wiktoria Nami?ta PSP w Gr?bkowie Eryk Pachnik PSP w Gr?bkowie Michalina Jastrz?bska PSP w Gr?bkowie Eryk D?browski PSP w Gr?bkowie Nikola ?azińska PSP w Gr?bkowie Wiktoria Dymek PSP w Gr?bkowie Grzegorz Boguszewski PSP w Gr?bkowie Angelika Topolska PSP w Gr?bkowie Julia Glinka PSP w Gr?bkowie Kacper Pernach PSP w Gr?bkowie Bartek Ziomacki PSP w Gr?bkowie Paulina ?winiarska PSP w Gr?bkowie Oliwia Komorowska PSP w Gr?bkowie Jakub Krzy?anowski PSP w Gr?bkowie Kasia Madziar PSP w Gr?bkowie Milena Końca PSP w Gr?bkowie Kacper Ka?uski PSP w Gr?bkowie Mateusz Polkowski PSP w Gr?bkowie Ogó?em na konkurs wp?yn??o 57 prac. Nagrody, dyplomy i wyró?nienia ufundowa?a Gminna Komisja Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych. Prace zwyci?zców Prace wyró?nione Ca?a Polska Czyta Dzieciom - Gr?bków te? czyta 09.06.2016 G?o?ne czytanie dzieciom jest dzi? wa?niejsze ni? by?o kiedykolwiek w przesz?o?ci. Kontakt z ?ywym s?owem wypiera obraz, czytanie, chroni dzieci przed uzale?nieniem od telewizji i komputerów. My bibliotekarze podejmujemy dzia?ania, aby chocia? w cz??ci udowodni?, i? mimo wszystko ksi??ka w ?yciu cz?owieka szczególnie tego m?odego jest najwa?niejsza. Dzieciom staramy si? czyta? podczas ka?dej wizyty ich w bibliotece, a raz w roku zapraszamy osoby znane i cenione w ?rodowisku do wspólnego czytania dzieciom, w ramach kampanii spo?ecznej ?Ca?a Polska Czyta Dzieciom”. 9 czerwca na spotkanie do ?wietlicy OSP biblioteka zaprosi?a dzieci z kl. I – II ze Szkó? Podstawowych z Gr?bkowa, Kopci i Trzebuczy. Przybyli na nie równie? Bogdan Doliński wójt Gminy , Ireneusz Kowalski Przewodnicz?cy Rady Gminy, ks. Andrzej Pop?awski proboszcz parafii Kopcie, ks. Adam Zawistowski prefekt parafii Gr?bków, Gra?yna Sawicka dyrektor Zespo?u Szkolno – Przedszkolnego z Gr?bkowa, Dorota Czajkowska Dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej z Kopci, Hanna Kukla Dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej z Trzebuczy, Doktor Gra?yna Ada?ko Kierownik O?rodka Zdrowia w Gr?bkowie, , W?odzimierz Miszczak Kierownik Zak?adu Gospodarki Komunalnej, El?bieta Trojanowska Wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepe?nosprawnym ?Jawor”, Jadwiga Bim – Korczak Prezes Stowarzyszenia ?Gr?bkowianie”. Dzieci z uwag? s?ucha?y czytanych bajek, ch?tnie odpowiada?y na zadawane zagadki. Podczas spotkania dzieci mia?y mo?liwo?? zaprezentowania swoich zdolno?ci recytatorskich. Grupa ch?tnych popisa?a si? przed publiczno?ci? znajomo?ci? wierszy, które ch?tnie deklamowa?y. Na zakończenie wizyty przyszed? czas na ma?? niespodziank?, ka?dy z uczestników dosta? s?odk? przek?sk?. W spotkaniu wzi??o udzia? ponad 100 osób. Zobacz wi?cej zdj?? Dzień Dziecka - 05.06.2016 Dzień Dziecka jest okazj? do ?wi?towania nie tylko 1 czerwca. GBP i Gr?bkowska Parafia przy wsparciu GKRPA zorganizowa?y 5 czerwca obchody tego ?wi?ta. ?wi?towanie rozpocz?li?my od Mszy ?wi?tej z b?ogos?awieństwem dla dzieci. Ponad 100 osób w tym dzieci, od s?odkich kilkumiesi?cznych brzd?ców poprzez urocze kilkulatki, a? po sympatycznych gimnazjalistów wraz z rodzicami, opiekunami i dziadkami przyby?o na sal? katechetyczn? i obejrza?o przedstawienie pt. ” Jak Karolek zosta? Papie?em” w wykonaniu teatrzyku lalkowego ?Pinokio”. To niezwyk?a opowie?? o ch?opcu, którego dzi? znaj? ludzie na ca?ym ?wiecie. Spektakl ukaza? jego dzieciństwo, lata m?odo?ci oraz drog? do kap?aństwa i wybór na stolic? Piotrow?. W trakcie spektaklu ma?y Karolek zadawa? dzieciom ciekawe pytania. Podczas przedstawienia widownia razem z animatorami wspólnie bawi?a si? ?piewaj?c i tańcz?c. Po przedstawieniu impreza przenios?a si? na plac przy plebani., nasta? czas na to co dzieci lubi? najbardziej czyli na zabaw? – by?y konkursy plastyczne, balony, zje?d?alnia oraz co? dla ?asuchów: lody, lemoniada, wata cukrowa, a na koniec pyszny tort. Pogoda dopisa?a, uczestnicy równie?, có? zapraszamy za rok, postaramy si? przygotowa? co? nowego. Równie? w Kopciach na placu przy bibliotece ?wi?towano Dzień Dziecka. Pierwszym punktem w programie by? wyst?p Teatru Lalek ?Pinokio” ze spektaklem” K?amstwa kozy”. Zaprezentowany dzieciom teatrzyk w humorystyczny sposób ukazuje, ?e k?amstwo ma krótkie nogi i nie pop?aca. Po spektaklu przeprowadzono animacje dla dzieci m.in. przeci?ganie liny, zabawy ruchowe, wystrza?owa kasa czy te? ró?ne zwierz?tka z balonów. Du?ym zainteresowaniem cieszy?y si? konkursy rodzinne i indywidualne : bieg z dzieckiem na baranach, rzut kapeluszem na odleg?o??, bieg na gazecie, wy?cig zwi?zanych r?k? i nog? par, konkurs wiza?u(wzajemne malowanie si? dzieci i rodziców) . Dla starszych dzieci(IV - VI) przeprowadzono test z wiedzy o Henryku Sienkiewiczu aby uczci? Rok Henryka Sienkiewicza. Na koniec dzieci obejrza?y pokaz gaszenia ognia przeprowadzony przez OSP Sucha. Przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia ?Gr?bkowianie ”pocz?stunek by? dost?pny przez ca?? imprez?. Dla dzieci poza nagrodami w konkursach przygotowane by?y s?odycze ,które roznoszono co jaki? czas .Wydaje si?, ?e wszyscy którzy przybyli byli bardzo zadowoleni i zgarn?li du?o nagród bawi?c si? przy muzyce weso?o i przyjemnie. Wszystkim ,dzi?ki którym móg? odby? si? Dzień Dziecka w Kopciach bardzo dzi?kujemy. Zobacz wi?cej zdj?? Prace z konkursu plastycznego Odwiedziny Przedszkolaków - 12.05.2016 12 maja 2016 dzieci z Publicznego Przedszkola wraz z opiekunkami w ramach Tygodnia Bibliotek odwiedzi?y Gminn? Bibliotek?. Przedszkolaki z rado?ci? przyj??y zaproszenie do magicznego miejsca jakim jest dla nich biblioteka. Kilkoro z nich systematycznie odwiedza bibliotek? ze swoimi rodzicami b?d? starszym rodzeństwem. Spotkanie nie mog?o si? odby? bez g?o?nego czytania. Dzieci wys?ucha?y przygotowanych dla nich z tej okazji wierszy i zagadek. Maluchy ch?tnie odgadywa?y zagadki, s?ucha?y z zaciekawieniem i ch?tnie udziela?y odpowiedzi na zadawane pytania. Za?piewa?y wspólnie piosenk?, a potem osoby ch?tne mog?y same co? za?piewa? lub zarecytowa? wierszyk i tu brawurowo popisa? si? Jakub Polkowski i Weronika Nykiel. W drugiej cz??ci spotkania dzieci namalowa?y rysunki, które mo?na podziwia? w bibliotece. Zapraszamy do obejrzenia zdj?? z wizyty, a dzieci z rodzicami do cz?stego odwiedzania biblioteki. Zobacz wi?cej zdj?? Spotkanie z autork? Joann? Olech - 10.05.2016 W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, 10 maja 2016 Gr?bkowsk? Bibliotek? odwiedzi?a znana i lubiana autorka ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y Pani Joanna Olech. Z autork? w ?wietlicy OSP, spotkali si? uczniowie klas IV I V wraz z opiekunami ze Szkó? Podstawowych z Gr?bkowa, Kopci i Trzebuczy, w spotkaniu wzi??o udzia? ponad 100 osób. Joanna Olech – absolwentka Akademii Sztuk Pi?knych w Warszawie, pisarka, ilustratorka, grafik, krytyk literacki, dziennikarka, a tak?e juror konkursów literackich i ilustratorskich. Z jej tekstami mo?na si? spotka? w ?Tygodniku Powszechnym”, ?Rzeczpospolitej”, ?Nowych Ksi??kach” i ?Gazecie Wyborczej”. Jest wspó?autork? podr?czników PWN do j?zyka polskiego dla gimnazjalistów i ekspertk? Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Za swoje teksty i ilustracje zdoby?a wiele nagród i wyró?nień, m. in. Nagrod? Naszej Ksi?garni, Nagrod? im. Kornela Makuszyńskiego oraz Nagrod? Specjaln? Polskiej Sekcji IBBY. W?ród dzieci zas?yn??a rewelacyjn? ksi??k? ?Dynastia Mizio?ków”. By? to jej debiut literacki. W Gr?bkowie spotkanie z Pani? Joann? przebieg?o bardzo dynamicznie i ciekawie. Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem s?uchali tego co mia?a im do przekazania. Dowiedzieli?my si? np. czy ka?dy mo?e zosta? pisarzem, ile trzeba mie? lat aby nim zosta?, czy pisarz mo?e robi? b??dy. Pani Joanna opowiada?a dzieciom, jak to si? sta?o i? zosta?a pisark?. Nim uczestnicy zd??yli si? zorientowa? zostali wci?gni?ci we wspóln? zabaw? dotycz?c? postaci i historii, które wyst?puj? w ksi??kach pisarki. Autorka prezentowa?a fragmenty swoich ksi??ek by potem zadawa? pytania w konkursach, zagadkach i wspólnych zabawach nagradzaj?c zwyci?zców s?odkimi nagrodami. Uczniowie mogli popisa? si? swoj? kreatywno?ci? wymy?laj?c wspólne historie np. o smoku, który jest weso?y, zdziwiony i z?y. Go?? oprócz prezentowania Dynastii Mizio?ków i historii weso?ego smoka Pompona przedstawia? kolejne ksi??ki : ?Tarantula, Klops i Herkules” z du?? doz? humoru opisuj?c bardzo szczegó?owo bohaterów by w ciekawy sposób potem sprawdzi? czy rzeczywi?cie widownia s?ucha. Kolejn? przedstawion? pozycj?, której motywem przewodnim jest patriotyzm by?a ksi??ka pt. ? Kto Ty jeste?” i tu okaza?o si? , ?e widownia nie zawiod?a, s?ucha?a z uwag?, by potem opowiedzie? o czym mówi ksi??ka pos?uguj?c si? tylko obrazkami. Na zakończenie osoby ch?tne mog?y zakupi? ksi??ki Pani Joanny Olech i dosta? autograf z ? mizio?kow?” piecz?tk? i zrobi? pami?tkowe zdj?cie. Có? nam pozostaje - ?yczy? sobie takich spotkań, mam nadziej? ?e Pani Joanna Olech jeszcze nas kiedy? odwiedzi, a tym czasem zapraszamy po ksi??ki autorki do biblioteki. Zobacz wi?cej zdj?? I Marsz Nording Walking - Kopcie 03.05.2016 Zobacz wi?cej zdj?? "Wiosna" w wykonaniu kl. III - 14.04.2016 Zobacz wi?cej zdj?? Konkurs plastyczny na Kart? Wielkanocn? ROZSTRZYGNI?TY!!! - 23.03.2016 Dobieg? końca konkurs plastyczny na kart? wielkanocn?. Celem konkursu by?o kultywowanie tradycji zwi?zanych ze ?wi?tami Wielkiej Nocy, rozwijanie wra?liwo?ci plastycznej i artystycznej. To równie? okazja do prezentacji twórczej uczestników, przybli?enia ró?nych technik zdobienia. Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzi??a pod uwag?, tradycyjno?? i oryginalno?? pomys?u, kolorystyk?, materia?y, technologie wykonania, ogólne wra?enie estetyczne. Dodatkowo Jury zwróci?o szczególn? uwag? na wk?ad dziecka w samodzielnym wykonywaniu kartki oraz dobór techniki plastycznej do wieku dziecka oraz pomys?owo?? i oryginalno?? wykonania z uwzgl?dnieniem motywów wielkanocnych. 23 marca 2016 roku jury konkursowe postanowi?o przyzna? w poszczególnych kategoriach wiekowych nast?puj?ce miejsca: Kategoria I – kl. I – III I miejsce – Daria Boruc kl. III z Publicznej Szko?y Podstawowej w Gr?bkowie II miejsce – Roksana Pobikrowska kl. II b z Publicznej Szko?y Podstawowej w Gr?bkowie III miejsce – Krystian Niewiatowski kl. III z Publicznej Szko?y Podstawowej w Kopciach III miejsce – Milena Końca kl. II b z Publicznej Szko?y Podstawowej w Gr?bkowie Wyró?nienia: Lena M?odzianowska kl. I, Dawid Boruc kl. I, Katarzyna Madziar kl.III, Julia Piekarska kl. III, Martyna ?winiarska kl. III, Julia Boruc kl. III, Gosia Zalewska kl. III, Weronika Rusjan kl. III, Aleksandra Patoka kl. III. Kategoria II – kl. IV – VI I miejsce – Patryk Konarski kl. IV b z Publicznej Szko?y Podstawowej w Gr?bkowie Kategoria III – uczniowie gimnazjum I miejsce – Weronika Karczewska kl. III b II miejsce - Katarzyna Pachnik kl. III b Wyró?nienie: Monika Lubaszka kl. III b Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!! Dyplomy i nagrody prze?lemy do szkó?. Wszystkie prace mo?na zobaczy? na naszej stronie internetowej. Drugi tomik wierszy Pani Agnieszki Kowalczyk dost?pny w bibliotece. Warsztaty ?wi?teczne z kl. II b - 17.03.2016 Zobacz wi?cej zdj?? "Tydzień z Internetem" z kl. II b - 15.03.2016 Gminna Biblioteka Publiczna zaprosi?a m?odzie? z Publicznego Gimnazjum im. J. Paw?a II na spotkanie w ramach ?Tygodnia z Internetem” Bior?ca udzia? w spotkaniu kl. II b z opiekunem ks. Adamem Zawistowskim mog?a dowiedzie? si? np. jak oceni? niewygodno?? sprzeda?y, w jaki sposób bezpiecznie dokona? p?atno?ci, jak chroni? swoje dane, jak stworzy? bezpieczne has?o oraz korzysta? z praw przys?uguj?cych osobom kupuj?cym w sieci. W spotkaniu wzi?? udzia? przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w W?growie Sier?ant Sztabowy Wojciech Olton, który wyja?ni? m?odzie?y czym jest cyberprzestrzeń, cyberprzemoc, jak si? przed ni? broni? i jakie s? konsekwencje dla jej sprawców. Podsumowaniem spotkania by? Quiz podczas którego m?odzie? wykaza?a si? wiedz? o internecie i zakupach internetowych. W spotkaniu uczestniczy?o 25 osób. Zobacz wi?cej zdj?? Warsztaty ?wi?teczne z kl. II a - 10.03.2016 Zobacz wi?cej zdj?? Odwiedziny przedszkolaków - 29.02.2016 Zobacz wi?cej zdj?? Bal Przebierańców 4 lutego 2016 w Gr?bkowie panowa? karnawa?owy zawrót g?owy, a wszystko to za spraw? XXIII Balu Przebierańców organizowanego przez Gminna Bibliotek? Publiczn? przy wsparciu hojnych darczyńców (patrz lista na stronie biblioteki). Zainteresowanie balem jak co roku by?o ogromne. We wspólnej zabawie uczestniczy?o ok. 250 osób, udzia? wzi?li nie tylko najm?odsi, ale tak?e rodzice, dziadkowie i rodzeństwo. Na maluchy czeka?o wiele atrakcji: konkursy, wspólna zabawa, prezentacja, która niestety poch?on??a wi?ksz? cz??? zabawy. W tym roku jury zarejestrowa?o 162 osoby przebrane. W imprezie wzi??y udzia? zarówno dzieci, które bawi?y si? jeszcze w ramionach opiekunów i starsze zaliczane do kategorii I – dzieci przedszkolne, zarejestrowano 75 osób. W kategorii II – dzieci z kl. O – II zarejestrowano 55 osób. W kategorii III dzieci od klasy III i starsze - zarejestrowano 32 osoby. Warunkiem otrzymania prezentu by?o przebranie. Jak zwykle na parkiecie pojawi?y si? ró?norakie ksi??niczki, biedronki, smoki, pszczó?ki, motylki, kosmici, d?ugo by wymienia?, trzeba przyzna? i? pomys?owo?? i kreatywno?? rodziców by?a bardzo ciekawa i zaskakuj?ca i nie mia?a granic wyobra?ni. Nie zawiod?a Ewa Szadyn która postanowi?a o sobie przypomnie? wr?czaj?c swoj? najnowsz? ksi??k? pt. ?Naturalne metody pracy z końmi czyli pierwsza mi?o?? Stefci” z dedykacj? za fajne przebranie za zwierz?tko Madziar Kasi przebranej za pawia. Jury Jawdiga Bim, Anna Coman, Danuta P?kala, Sylwia Skalska – Klukowska, Kamila Wi?ch mia?y jak zwykle problem z wybraniem tych najpi?kniejszych i najciekawszych strojów, bo wszystkie stroje prezentowa?y si? bardzo ?adnie. Po d?ugich naradach i dyskusjach wybrano: Kat. I - dzieci przedszkolne Dyplom dla Filipa ?ukasiaka – je? Wyró?nienie dla Jasia Cichockiego – pirat Jack Sparrow Jury wyró?ni?o równie? Stefana Cichockiego przebranego za Szalonego Kapelusznika Kat. II – dzieci z kl. 0 – II Dyplom dla Wiktorii Polkowskiej – Statua Wolno?ci Wyró?nienie – jury postanowi?o przyzna? sowie za któr? tym razem przebra?a si? Milena Końca Kat. III – dzieci z kl. III i starsze Dyplom dla Krystiana Niewiatowskiego – robot Wyró?nienie dla Natalii Madziar – minionek Tradycj? Gr?bkowskich Balów Przebierańców jest przygotowany pocz?stunek i nagrody sponsorowane od okolicznych przedsi?biorców, instytucje jak równie? osoby prywatne. Wszystkim, którzy przyczynili si? do tego, aby nasza wspólna zabawa karnawa?owa uda?a si? serdecznie dzi?kujemy i do zobaczenia za rok na XXIV Balu Przebierańców. W zwi?zku z du?? liczb? dzieci przebranych w 2015 by?o ich najwi?cej w historii bali (164), w tym roku jak wcze?niej wspomnieli?my 162 osoby, na przysz?y rok zmieniamy zasady rejestracji uczestników. Lista Darczyńców Agent PZU Marcin Ko?ak Apteka Gr?bków Justyna Kurkus-Tchórzewska Bar Anna Gryglas Best Floors Jan ?arnoch Ajgo Artur i Joanna Bronisz Dedal W?grów Tomasz Grabarczyk Eko – Dar Dariusz Sasim Gabinet Weterynaryjny Piotr Skup Galeria Pieczywa Broszków Zbigniew Paczuski Gospodarstwo Rolne – Leszek i Barbara Duszak GóRMAX – Hurtownia Spo?ywcza W?grów – S?awomir Góral Hurtownia ksi??ek Siedlce Grzegorz Zdzichowski Ks. Proboszcz parafii Gr?bków Krzysztof Pawelec Kwiaciarnia Monika Celińska Martex Marcin Karczewski MIMAR W?grów Micha? Marchela Nadle?nictwo Siedlce Ochotnicza Stra? Po?arna w Gr?bkowie Pachniczówka Adrian Pachnik Piekarnia Kopcie Danuta Duszek Powiatowy Bank Spó?dzielczy w W?growie (o/Gr?bków) PXF Lighting Jacek Bieniak Salon Fryzjerski Aneta ?wianiarska Salon Fryzjerski ,,Orchidea” Karolina Smolarska Salon Fryzjerski Agnieszka W?sak SA-MAR Marek Sasim Sklep z Artyku?ami metalowymi Tomasz Anusiewicz Sklep Drobiowo-Spo?ywczy Robert Ciechański Sklep PICO Marta Drabarek Sklep Spo?ywczy Gra?yna Czy?ewska 31. Sponsorzy anonimowi (2 sponsorów) 32. Starostwo Powiatowe W?grów 33. Urz?d Gminy w Gr?bkowie 34. Zak?ad Produkcyjno-Us?ugowy Bagiński W?grów 35. Zak?ad Samochodowy Czes?aw Szymański Zobacz wi?cej zdj?? Ferie bez nudy Dzień I Zobacz wi?cej zdj?? Dzień II Zobacz wi?cej zdj?? "?wiat nie jest taki z?y - spotkanie z Halin? Kunick? - 12.01.2016 ??wiat nie jest taki z?y” to motto spotkania gr?bkowskiej spo?eczno?ci z niezapomnian? dam? polskiej piosenki, wyj?tkow? osobowo?ci? sceniczn? Halina Kunick?, popularn? szczególnie w latach sze??dziesi?tych i siedemdziesi?tych XX wieku. Pani Halina ?piewa?a w blisko trzydziestu krajach ?wiata, by?a pierwsz? Polk?, która otrzyma?a nagrod? Publiczno?ci na Mi?dzynarodowym Festiwalu Przebojów w Dre?nie. Dwukrotnie wygra?a plebiscyt na Najpopularniejsz? Polsk? Piosenkark? w Chicago. Teksty dla niej pisali m. in. Agnieszka Osiecka, Jonasz Kofta, Ernest Bryl i Wojciech M?ynarski. Do jej najwi?kszych przebojów nale?? ?Orkiestry d?te”, ?To by?y pi?kne dni”, ? Niech no tylko zakwitn? jab?onie”, ? Od nocy do nocy”. Autorka kilkunastu albumów p?ytowych, z których trzy doczeka?y si? statusu z?otych. To niezwyk?e spotkanie odby?o si? 12 stycznia 2016 r w ?wietlicy OSP w Gr?bkowie. Halina Kunicka przyjecha?a w towarzystwie Kamili Dreckiej znanej dziennikarki telewizyjnej. Zanim Artystka otwiera?a przed zgromadzonymi kolejne rozdzia?y swego ?ycia w rozmowie z pani? Kamil? Dreck?, opowiedzia?a o pocz?tkach swojej kariery i o ?yciu prywatnym. M?odzie? z Publicznego Gimnazjum im. J. Paw?a II pod opiek? pani El?biety Fraczek, Ma?gorzaty Duszak, Moniki Skórki przygotowa?a muzyczn? niespodziank? dla Artystki. Wyst?p tak zachwyci? gwiazd?, ?e w pewnym momencie do??czy?a do m?odzie?y i za?piewa?a z nimi. Gimnazjali?ci nie zapomnieli równie? o Babciach i Dziadkach, którzy byli obecni na sali, sk?adaj?c im ?yczenia i przytaczaj?c ?mieszn? anegdotk? porównuj?c? czasy dawne i tera?niejsze. Spotkanie by?o równie? okazj? do promocji ksi??ki pt. ? Halina Kunicka. ?wiat nie jest taki z?y” – opublikowanej w formie wywiadu, wspó?autork? jest Kamila Drecka. Ksi??ka ukaza?a si? nak?adem wydawnictwa Otwarte w roku ubieg?ym. Spotkanie w dalszej cz??ci prowadzone by?o w konwencji dialogu pomi?dzy autorkami ksi??ki, towarzyszy? im pokaz zdj?? i film przedstawiaj?cy relacje piosenkarki z osobami z najbli?szego otoczenia m. in. synem Marcinem Kydryńskim, Magdalen? Zawadzk?, Czes?awem Majewskim. Niestety ch?tnych do zakupu ksi??ki by?o wi?cej ni? przewidzia? to dystrybutor. Bardzo szkoda. Pozosta?ym uczestnikom wydarzenia pozosta?a mo?liwo?? porozmawiania z gwiazd? oraz mo?liwo?? zrobienia wspólnego zdj?cia. Ch?tnych do lektury zapraszamy do biblioteki. Na koniec nie zapominaj?c o zbli?aj?cym si? dniu Babci i Dziadka Wójt Gminy i Przewodnicz?cy Rady z?o?yli ?yczenia wszystkim obecnym na Sali Babciom i Dziadkom. Dla wielu wizyta artystki by?a powrotem do fascynuj?cych lat m?odo?ci, których niezapomnian? cz??ci? by?y w?a?nie piosenki Haliny Kunickiej. W spotkaniu wzi??o udzia? ponad 100 osób. W podzi?kowaniu za przyj?cie zaproszenia do Gr?bkowa artystka oprócz bukietu zosta?a nagrodzona gromkimi brawami. Gwiazda podzi?kowa?a za mi?e przyj?cie i zanuci?a fragment piosenki pt. ? To by?y pi?kne dni” Bardzo dzi?kujemy paniom Halinie Kunickiej i Kamili Dreckiej, ?e przyj??y zaproszenie do Gr?bkowskiej Biblioteki. Mi?o?nikom twórczo?ci artystki za przybycie , dzi?kujemy równie? Wójtowi Gminy, Publicznemu Gimnazjum im. J. Paw?a w Gr?bkowie oraz paniom ze Stowarzyszenia ?Gr?bkowianie” za pomoc w organizacji spotkania. Zobacz wiecej zdj?? 12 grudnia 2015 - ?wi?teczne warsztaty plastyczne Gminna Biblioteka Publiczna by?a wspó?organizatorem warsztatów ?wi?tecznych, które odby?y si? 12 grudnia w Sali katechetycznej przy Parafii Gr?bków. Warsztaty poprowadzi?a Ma?gorzata Pep?owska – artystka ludowa, tkaczka dywanów dwuosnowowych, wycinankarka, twórczyni kwiatów i ozdób z bibu?y, mieszkanka Ruchny gmina Liw. 10 grudnia Pani Ma?gorzata zaprezentowa?a wystaw? ? Wycinanka z op?atka w Polskiej tradycji” w Senacie. Zobacz wi?cej zdj?? Lekcja biblioteczna z kl. I b - zbiory biblioteczne, katalog, ?wiat lektur - 09.12.2015 Zobacz wi?cej zdj?? "Bezpieczny Senior" - 05.12.2015 5 grudnia 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gr?bkowie mia?o miejsce spotkanie ? Klubu Seniora”. G?ównym celem spotkania by?o przekazanie wiedzy seniorom przez nadkomisarza Marka Mudanta, Naczelnika Wydzia?u Prewencji Komendy Powiatowej Policji w W?growie na temat zagro?eń osób starszych i samotnych. W trakcie spotkania policjant przedstawi? zebranym prezentacj? multimedialn? pt. ? Bezpieczny Senior” oraz szczegó?owo t?umaczy? jak post?puj? w?amywacze oraz oszu?ci dzia?aj?cy metod? ? na policjanta” , ?na wnuczka” czy podaj? si? za pracownika pomocy spo?ecznej, administracji firm ubezpieczeniowych. Nadkomisarz Mudant przestrzega? seniorów jakich ?rodków ostro?no?ci nale?y przestrzega?, a tak?e w jaki sposób rozwa?nie reagowa?, aby nie sta? si? ofiar?. Przypominamy, ?e w bibliotece nadal zbieramy nakr?tki , tym razem zbieramy dla Gabrysi. O mnie Serdecznie zapraszamy mi?o?ników dobrej i ciekawej ksi??ki do odwiedzenia naszej biblioteki i korzystania z jej zasobów, a fanów internetu do czytelni internetowej.? KATALOG ONLINE Wyszukiwarka Licznik odwiedzin Mo?na nas znale??: Blog biblioteki Facebook You Tube Darczyńcy 2014 Plener Malarski Piekarnia BDJ. DUSZEK Sie? Sklepów Iwony Kot Darczyńcy 2015 Plener Malarski Uczestniczymy Program Biblioteki Narodowej Zakup nowo?ci wydawniczych do bibliotek Zakup nowo?ci wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych – Priorytet 2 Partner nr 1 Publiczna Szko?a Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gr?bkowie Akademia Pana Kleksa Brzechwa J. Ania z Zielonego Wzgórza Montgomery L. Bon czy ton Kasdepke G. Ch?opcy z placu broni Monar F. Dynastia Mizio?ków Olech J. Dzieci z Leszczynowej Górki Kownacka M. Karolcia Kruger M. Lew, Czarownica i Stara Szafa Lewis C.S. Miko?ajek Sempe O psie, który je?dzi? kolej? Pisarski R. Pi?tka z Zak?tka Drzewiecka K. Przygody Tomka Sawyera Twain M. Puc, Bursztyn i go?cie Grabowski J. Raj na ziemi czyli rady nie od parady II Strza?kowska M. Robinson Kruzoe Defoe D. S?ownik ortograficzny 4-6 S?ownik ortograficzny z wymow? S?ownik wyrazów bliskoznacznych S?up soli Zubrzycka E. Sposób na Alcybiadesa Niziurski E. Ten obcy Jurgelewiczowa I. Zaczarowana zagroda Centkiewiczowie A. i C. Partner nr 2 Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw?a II w Gr?bkowie Dziady Mickiewicz A. Harry Potter t.1-7 Rowling J. K. Hobbit, czyli tam i z powrotem Tolkien J. R. R. Inny ?wiat Grudziński G. J?zyk trolli Musierowicz M. Kamienie na szaniec Kamiński A. Krzy?acy Sienkiewicz H. Magda doc. Fox M. Nowele Prus B. Pan Tadeusz Mickiewicz A. Paulina doc. Fox M. Plotkarski SMS Fox M. Poczet w?adców Polski Poz?acana rybka Kosmowska B. Przygody Sherlocka Holmesa Doyle A. Romeo zjawo si? potem Fox. M. Sk?piec Molier S?ownik eponimów S?ownik frazeologiczny S?ownik j?zyka polskiego S?ownik onomatopei S?ownik ortograficzny z wymow? S?ownik paronimów S?ownik poprawnej polszczyzny S?ownik wyrazów bliskoznacznych S?ownik wyrazów obcych Stowarzyszenie umar?ych poetów Kleinbaum N. H. ?wi?toszek Molier Szkice w?glem Sienkiewicz H. W?adca Pier?cieni Tolkien J. R. R. Zd??y? przed Panem Bogiem Krall H. Zmierzch Meyer S. Zo?zunie Fox. M Partner nr 3 Publiczna Szko?a Podstawowa w Trzebuczy Ania z Zielonego Wzgórza Montgomery L. M. Bracia Lwie Serce Lindgren A. Ch?opcy z placu broni Monar F. Ciekawe co b?dzie jutro Pi?tkowska R. Co to znaczy… Kasdepke G. Do trzech odlicz. Zabawy matematyczne Kasdepke G. Dobro i z?o co to takiego? Brenifier O. Dolina ?wiat?a Minkowski A. Dynastia Mizio?ków Olech J. Dziewczyna i ch?opak czyli heca na 14 fajerek O?ogowska H. Harry Potter i komnata tajemnic Rowling J. Horror, czyli sk?d si? bior? dzieci Kasdepke G. Jajko ksi??yca Beszczyńska Z. Jesień li?cia Jasia Buscaglia L. F. Kiedy by?em ma?y/Kiedy by?am ma?a Kasdepke G., Onichimowska A. Ksi?ga d?ungli Kipling R. Kto zamawia? koszmarn? przygod?? Kasdepke G. Kwiat kalafiora Musierowicz M. K?amczucha Musierowicz M. Marek – ch?opiec, który mia? marzenia Kamiński M. Mas?o przygodowe Stenka B. Ma?a ksi??niczka Burnett F. H. Moje Bullerbyn Gawryluk B. Musisz to komu? powiedzie? Ciwoniuk B. Mój m?odszy brat Krajewski M. Niesforny alfabet Kasdepke G. Opowiadania z dreszczykiem Opowie?ci z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa Lewis C. S. Pami?tnik Blumki Pami?tnik Blumki Chmielewska I. Pi?tka z zak?tka Drzewiecka K. Pi?ciopsiaczki Chotomska W. Pollyanna Porter E. H. Pollyanna dorasta Porter E. H. Raj na ziemi czyli rady nie od parady Strza?kowska M. Sposób na Alcybiadesa Niziurki E. Sposób na elfa Pa?asz M. Superdziadek Landau I. Szatan z siódmej klasy Makuszyński K. Szósta klepka Musierowicz M. S?up soli Zubrzycka E. Ten obcy Jurgelewiczowa I. Tomek w krainie kangurów Szklarski A. Tylko bez ca?owania Kasdepke G. Wielka ksi?ga. Hania Humorek McDonald M. Wi?niewscy. Moja zabawna rodzinka Higgins Ch. Partner nr 4 Publiczna Szko?a Podstawowa w Kopciach Bon czy ton Kasdepke G. Bracia Lwie Serce Lindgren A. Co to znaczy… Kasdepke G. Dolina ?wiat?a Minkowski A. Dynastia Mizio?ków Olech J. Dzieci z Leszczynowej Górki Kownacka M. Ferdynand wspania?y Kern L.J. Gry i zabawy Miko?ajka Sempe Hobbit, czyli tam i z powrotem Tolkien J. R. R. Jesień li?cia Jasia Buscaglia L. F. Ksi?ga d?ungli Kipling R. Lassie wró? Knight E. Miko?ajek Sempe Mitologia Parandowski Niewiarygodne przygody Marka Piegusa Niziurski E. Przygody Filonka bez ogonka Knutsson G. S?ownik j?zyka polskiego S?ownik wyrazów bliskoznacznych S?ownik wyrazów obcych Sposób na Alcybiadesa Niziurki E. Szatan z siódmej klasy Makuszyński K. Ten obcy Jurgelewiczowa I. Wielki s?ownik ortograficzny j?zyka polskiego W?adca Lewawu Tyrakowska D. Zaczarowana zagroda Centkiewiczowie A. i C. Wolne lektury Przypominamy o zwrocie ksi??ek Ksi??ki sierpnia w GBP Czyja krew zostanie przelana, a kto poczuje s?odki smak zemsty? S? b??dy, których nie sposób naprawi?. S? winy, których nie mo?na wybaczy?. I s? ludzie, którzy nie spoczn?, dopóki nie nasyc? si? zemst?… ~***~ Ulicami miasta biegnie ranna dziewczyna. Uda?o jej si? uciec. Na jak d?ugo? Jej tropem pod??a po?cig. Ale biegn?cy w ?lad za ni? zabójcy wiedz?, ?e oni te? musz? ogl?da? si? za siebie. Bo jest kto?, kto gotów jest nawet wsta? z martwych, ?eby j? uratowa?. Rozpoczyna si? ?miertelnie niebezpieczna gra z czasem, w której stawk? jest wi?cej ni? jedno ?ycie. Kto tak naprawd? jest tu my?liwym, a kto ofiar?? ~***~ Zemsta to wybuchowa mieszanka tajemnicy, akcji i po??dania. Ale tak?e opowie?? o pot?dze mi?o?ci, zdolnej odkupi? b??dy z przesz?o?ci… lub str?ci? w najczarniejsz? otch?ań. Bohaterowie, których ??czy wspólny w?tek ? pocz?cie cz?owieka. Ka?da z tych historii wychodzi poza wszelkie akceptowalne spo?ecznie schematy, a zdarzenia zaskakuj? ich samych. Poznajcie pacjentki ró?owego gabinetu na Chmielnej: Gret?, która desperacko pragnie macierzyństwa, Michalin?, która posuwa si? bardzo daleko, aby mie? dziecko, Adrian?, która maksymalnie medykalizuje proces pocz?cia córki, Beat?, tradycyjn? katoliczk?, która musi zmierzy? si? z niebo?ymi realiami, Honorat? ? ofiar? ? oraz Agat?, która zachodz?c w ci???, bardzo wiele ryzykuje. Pocz?tki ?ycia absolutnie niezgodne z wyobra?eniem idea?u. Ci??e, które nie zawsze bior? si? z obopólnej decyzji partnerów, nawarstwiaj? problemy, wi??? si? z du?ym ryzykiem albo obna?aj? dodatkowe okoliczno?ci relacji przysz?ych rodziców. A jednak z tych historii wynika co? dobrego – nowy start, nowe mo?liwo?ci, nowa perspektywa, a przede wszystkim – nowe, kie?kuj?ce ?ycie. Gdy cichn? weselne dzwony, nadchodzi proza ?ycia. Monika nie wierzy w?asnemu szcz??ciu. Wystawny ?lub, którego zazdro?ci jej ca?a wie?, bogaty i przystojny m?? oraz wspania?e ?ycie w okaza?ej willi te?ciów na warszawskim ?oliborzu. Wielkie miasto otwiera przed dziewczyn? nowe mo?liwo?ci, ale kryje te? wiele pokus. Coraz cz??ciej ulega im Robert, który nawet w oczach ?ony przestaje by? ksi?ciem z bajki. M?odych ??czy jednak marzenie o dziecku. Gdy wi?c w wigilijny wieczór Monika ujawnia rodzinie wynik testu ci??owego, nic jeszcze nie zapowiada tragedii… ?Pozytywka” to s?odko-gorzka opowie?? o marzeniach, które potrafi? si? spe?nia? w zaskakuj?cy sposób. O samotno?ci po?ród ludzi, którzy nie potrafi? ze sob? rozmawia?. Wreszcie o stracie, która wyzwala najgorsze instynkty, ale te? wielk? si??. Magda otrzymuje tajemniczy list z francuskiej kancelarii. Niebawem Malownicze zatrz?sie si? od plotek o spadku. Wszyscy b?d? chcieli wiedzie?, czy z dnia na dzień Magda stanie si? bajecznie bogata. Ona jednak ma inne k?opoty. Musi wreszcie odpowiedzie? sobie na najwa?niejsze pytania: czy chce dalej by? z Micha?em i jak ma wygl?da? ich wspólne ?ycie. Odpowied? nie jest taka prosta. Sto pi??dziesi?t lat wcze?niej, gdzie? w u podnó?a Gór ?wi?tokrzyskich, Sabina ryzykuj?c ?ycie anga?uje si? w spisek przeciwko zaborcom. Adam kocha j? do szaleństwa i za wszelk? cen? uchroni? przed niebezpieczeństwem. Przewrotny los jednak chce inaczej. Co ??czy tak odleg?? histori? Sabiny z Magd?? Czy sekret z przesz?o?ci pomo?e jej odnale?? swoje przeznaczenie i spe?ni? marzenia? Podobnie jak moi bohaterowie, ja te? mocno wierz? w to, ?e czasowi trzeba da? czas, by marzenia i nadzieje mog?y si? zi?ci?. Magdalena Kordel Nic nie rozerwie wi?zi przyja?ni i lojalno?ci wykutych w wojennych czasach. Nic nie zbli?a ludzi do siebie tak bardzo jak trudne do?wiadczenia. Ta stara prawda sprawdza si? w przypadku pi?ciu m?odych dziewczyn, które kapry?ny los rzuci? do ma?ej wioski Crowmarsh Priors, gdzie? w po?udniowo-wschodniej Anglii. Alice, Elsie, Tanni, Evangeline i Frances pochodz? z ró?nych stron ?wiata i z ró?nych ?rodowisk. Wspólnie walcz? z przeciwno?ciami losu i ograniczeniami, jakie narzuca im ?ycie w cieniu II wojny ?wiatowej. W tej walce wykuwa si? ich dozgonna przyja?ń. Bohaterki stawiaj? czo?a kolejnym trudno?ciom — nios? pomoc ludziom ewakuowanym z zagro?onego Londynu, prze?ywaj? nocne naloty. Musz? tak?e poradzi? sobie z codzienn? prac?, która po wyje?dzie m??czyzn na front spad?a na ich barki. Coraz bardziej anga?uj? si? w dzia?ania oko?owojenne. Prze?ywaj? mi?o?ci i frustracje, wiod? je l?k i nadzieja. Kiedy po pi??dziesi?ciu latach cztery z nich spotykaj? si? ponownie, postanawiaj? z odwag? spojrze? w oczy prawdzie sprzed lat i pom?ci? niewinn? ?mier?... Kolejny, szósty tom sagi o Danielu Podgórskim, Klementynie Kopp i innych policjantach z malowniczego Lipowa. Opowie?ci o Lipowie ??cz? w sobie elementy klasycznego krymina?u i powie?ci obyczajowej z rozbudowanym w?tkiem psychologicznym. W domu pewnego bezrobotnego s?dziego policja odkrywa makabryczn? inscenizacj?. Sprawca stworzy? posta? sk?adaj?c? si? z rozcz?onkowanych zw?ok prawnika i nieznanej kobiety. Wkrótce okazuje si?, ?e na miejscu zbrodni znajduje si? dowód inkryminuj?cy aspiranta Daniela Podgórskiego. Odkrycie to?samo?ci drugiej ofiary tylko pogarsza sytuacj? policjanta. Czy?by to Daniel sta? za morderstwami? A mo?e to kto? z komendy chce wrobi? go w podwójne zabójstwo? Tylko skoro Podgórski jest niewinny, to dlaczego ucieka? Anthony Tolland chodzi do ostatniej klasy prywatnego amerykańsko-polskiego liceum, cz?sto wpada w z?o?? i za pomoc? pi??ci próbuje rozwi?zywa? wszelkie problemy. Gdy w jego domu pojawia si? rudow?osa Natalia, któr? po ?mierci przyjació?ki postanawia przygarn?? jego matka, ch?opak czuje tylko gniew i niech??. Dziewczyna jest jakby z innego ?wiata i zupe?nie nie pasuje do snobistycznego klimatu amerykańskiej szko?y. A tym bardziej nie pasuje do zadziornego i egoistycznego Tony’ego. Jednak nie mo?na walczy? z przeznaczeniem. Antek i Nata wkrótce si? o tym przekonuj?. Maj?c osiem lat, by? najmniejszy i najchudszy w dru?ynie. W wieku szesnastu lat, straci? ojca. Kiedy mia? osiemna?cie z powodu kontuzji zosta? skre?lony przez klub swoich marzeń i z dnia na dzień zaczyna? wszystko od nowa. Dzi? zarabia miliony, a w plebiscycie Z?otej Pi?ki FIFA depcze po pi?tach Leo Messiemu i Cristiano Ronaldo. Oto JEGO HISTORIA: LEWY to uniwersalna historia ch?opca, który ani przez chwil? nie waha? si?, co jest dla niego wa?ne. Opowie??, o wielkim talencie i konsekwencji. O tym, ?e nawet pora?k? mo?na przeku? w sukces. To wspó?czesna bajka, w której wszystko wydarzy?o si? naprawd?. Je?eli jeste? fanem pi?ki no?nej i chcia?by? przekaza? t? pasj? swojemu dziecku, masz super prezent. Je?eli twoje dziecko jest fanem pi?ki no?nej, a ty nie mo?esz si? do tego przekona?, przeczytajcie razem t? opowie??. Przywraca wiar? w siebie i uskrzydla. Bycie ?on? swojego m??a ma pewne zalety – pe?ne konto i nadmiar wolnego czasu. W zamian wystarczy tylko pilnowa?, by m?? nie zapomina?, dzi?ki komu ?yje pe?ni? szcz??cia. Uk?ad dzia?a jak w zegarku, ale do czasu… Jolka, Martusia i Kama pewnego dnia odkrywaj?, ?e w metryce lat im przybywa, nie ubywa, pojawiaj? si? kurze ?apki, dodatkowe kilogramy, a w ?yciu ich m??ów inne kobiety. Przyjació?ki postanawiaj? zmieni? swój stan cywilny, zanim zrobi? to ich m??owie. Tylko te nieszcz?sne intercyzy… W tej sytuacji mo?na zrobi? tylko jedno. Zosta? bogat? wdow?. ?eby to tylko by?o takie proste… Ulotka Sponsor: Przyjaciel biblioteki 2016 Agent PZU Marcin Ko?ak Apteka Gr?bków Justyna Kurkus-Tchórzewska? Bar Anna Gryglas Best Floors Jan ?arnoch Ajgo Artur i Joanna Bronisz Dedal W?grów Tomasz Grabarczyk Eko – Dar Dariusz Sasim Gabinet Weterynaryjny Piotr Skup Galeria Pieczywa Broszków Zbigniew Paczuski Gospodarstwo Rolne – Leszek i Barbara Duszak GóRMAX – Hurtownia Spo?ywcza W?grów – S?awomir Góral Hurtownia ksi??ek Siedlce Grzegorz Zdzichowski Ks. Proboszcz parafii Gr?bków Krzysztof Pawelec Kwiaciarnia Monika Celińska Martex Marcin Karczewski MIMAR W?grów Micha? Marchela Nadle?nictwo Siedlce Ochotnicza Stra? Po?arna w Gr?bkowie Pachniczówka Adrian Pachnik Piekarnia Kopcie Danuta Duszek Powiatowy Bank Spó?dzielczy w W?growie (o/Gr?bków) PXF Lighting Jacek Bieniak Salon Fryzjerski Aneta ?wianiarska Salon Fryzjerski ,,Orchidea” Karolina Smolarska Salon Fryzjerski Agnieszka W?sak SA-MAR Marek Sasim Sklep z Artyku?ami metalowymi Tomasz Anusiewicz Sklep Drobiowo-Spo?ywczy Robert Ciechański Sklep PICO Marta Drabarek Sklep Spo?ywczy Gra?yna Czy?ewska Sponsorzy anonimowi (2 sponsorów) Starostwo Powiatowe W?grów Urz?d Gminy w Gr?bkowie Zak?ad Produkcyjno-Us?ugowy Bagiński W?grów Zak?ad Samochodowy Czes?aw Szymański Akcja zbierania nakr?tek Celem jest niesienie pomocy ludziom najbardziej potrzebuj?cym. Akcja ze zbiorem nakr?tek zatacza coraz szersze kr?gi. Za nie w?a?nie mo?na uzyska? wózki inwalidzkie dla osób niepe?nosprawnych. Dlatego te? zach?camy do zbierania plastikowych nakr?tek. Przy??cz si? do akcji, to tak niewiele dla Ciebie, a tak du?o dla Dziecka. Nakr?tki prosimy przynosi? do Gminnej Biblioteki Publicznej w Gr?bkowie oraz Filii Bibliotecznej w Kopciach Wersja do druku | Mapa witryny Pole? t? stron? ? GBP Zaloguj si? Wyloguj | Edytuj stron?

gbp-grebkow.pl Whois

Domain Name: GBP-GREBKOW.PL